Package Details

PACKAGE PRICES
10 ครั้ง 4,000 บาท (ระยะเวลา 1 เดือน)
20 ครั้ง 6,000 บาท (ระยะเวลา 2 เดือน)
30 ครั้ง 8,100 บาท (ระยะเวลา 3 เดือน)
รายครั้ง 500 บาท
คูปอง 1 เล่ม 100 ใบ (100×250)
– อายุการใช้งาน 1 ปี
– ไม่เก็บค่าแรกเข้า
25,000 บาท
เช่าสถานที่ถ่ายทํา ถ่ายภาพ 20,000 บาท ต่อวัน
ใช้อุปกรณ์ออกกําลังกาย 100 บาท ต่อวัน
สอนไหว้ครู 500 บาท ต่อ 1 ชั่วโมง

Ready to book ?

YOU MAY LIKE

TRAINING-PRO PACKAGE

TRAINING-PRO PACKAGE

TRAINING PACKAGE

TRAINING PACKAGE

GROUP TRAINING

GROUP TRAINING

THAI MASSAGE

THAI MASSAGE